Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Plakart - Eliška Neubauerová, IČ: 1069519, se sídlem Společná 2191/3, Praha 8

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.plakart.cz, který je provozován Eliškou Neubauerovou, IČ:1069519, se sídlem Společná 2191/3, Praha 8. Tyto VOP upravují vztahy mezi Odběratelem a Zhotovitelem v oblasti prodeje zboží mezi Eliškou Neubauerovou, IČ: 01069519, se sídlem Společná 2191/3, Praha 8 (dále jen „Zhotovitel“) a jejími obchodními partnery (dále jen “Odběratel“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichžnedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1/ Zhotovitel 
Zhotovitelem je Eliška Neubauerová, IČ: 1069519, se sídlem Společná 2191/3, Praha 8, 182 00.

2/ Odběratel 
Odběratelem je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy se Zhotovitelemnejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Zhotovitelipouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Zhotovitele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídípříslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsanýv živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Zhotovitele s Odběratelem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Zhotovitelem a Odběratelem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Zhotovitele s Odběratelem je nadřazena obchodním podmínkám.

3/ Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Zhotovitel.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Odběratelů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na územíČR. Odběratel svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit můj nákup) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náležíVám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemněodvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Odběratel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolněsouhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Zhotovitelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informacío činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např.zasláním libovolné zprávy na email: info@plakart.cz). Zpracováním výše uvedenýchosobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právechvyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajůa požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z§11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Odběratel přeje opravit osobní údaje, kteréo něm Provozovatel nebo Zhotovitel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@plakart.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Zhotovitele.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávku je Odběratel oprávněn zaslat Zhotoviteli pouze skrze objednávkový systém e-shopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Zhotovitelem na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Odběratelem spotřebitelem a přijetím objednávky Zhotovitelem. Toto přijetí Zhotovitel neprodleně potvrdí Odběrateli informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetnědohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základězákonných důvodů.

Při objednávce zboží nad částku ve výši 6000,- Kč se Odběratel zavazuje uhradit Zhotoviteli zálohu ve výši 50 % z prodejní ceny zboží. Zhotovitel je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Odběratelem. K úhradě zálohy akceptuje Zhotovitel platební podmínky uvedené v části 6. Těchto VOP, a to pod body Platba bankovním převodem na základě faktury, Platba kartou, Prostřednictvím systému PayPal. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Zhotovitel není schopen zajistit dodání zboží Odběrateli.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouzev jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracovánídat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupnísmlouva je Zhotovitelem archivována a je po vyžádání Odběratelem přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Zhotovitelem v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použitíkomunikačních prostředků na dálku nese Odběratel. Konečná kalkulovaná cena po vyplněníobjednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Zhotovitelem a Odběratelem platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Odběratelem. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Zhotovitelem a Odběratelem slouží zároveň i jako dodací list. Odběratel může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Odběratel provede úhradu a Zhotovitel posléze není schopen zajistit dodánízboží, vrátí Zhotovitel neprodleně plnění Odběrateli dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácenívynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Zhotovitele.

Zhotovitel akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba bankovním převodem na základě faktury
 • Dobírkou

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Zhotovitel splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Odběrateli, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Odběratele nebezpečí škody na věci. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Odběratel daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná po přijetí objednávky společně s fotografií v dostatečné kvalitě Odběratelem, která slouží pro vytvoření zboží.

Za těchto podmínek bude Odběrateli zaslán nejpozději do 5-ti pracovních dnů náhled hotového plakátu ke schválení. Po písemném e-mailovém odsouhlasení Odběratelem bude plakát vytištěn do dalších maximálně 7-mi pracovních dnů a následně zaslán prostřednictvím přepravní společnosti. Případné připomínky hotového plakátu se týkají pouze změny barevnosti, změny textů (jsou-li součástí plakátu) a drobných úprav. Netýkají se: výměny hlavní fotografie a stylu vybraného plakátu.

7. Záruka a servis

Jelikož byl před samotným tiskem a doručením zaslán finální kontrolní náhled plakátu, který Odběratel odsouhlasil, není možné po jeho převzetí zboží reklamovat. Pokud je již samotný vnější obal zboží poškozen, je možné zásilku na České poště s.p. nepřevzít a reklamovat ji u doručovatele.

V případě vrácení zboží z důvodu vady v tisku, poštovné hradí Zhotovitel. Následně bude zákazníkovi zboží přednostně opraveno maximálně do 5-tipracovních dnů od podání písemné reklamace.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Odběrateli, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Zhotovitele za vady zboží při jeho předání. Odběratelům, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Odběratel, v závislosti na povazetéto vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

  1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

   jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

   1. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

   Reklamaci lze uplatnit zasláním reklamovaného zboží na adresu Zhotovitele společně s písemným protokolem o reklamaci.

   Reklamace se nevztahují na případy:

   • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním anebo jiným nesprávným jednáním Odběratele
   • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
   • grafické podoby a barevnosti plakátu, neboť Odběratel před samotným tiskem a doručením zboží odsouhlasil finální podobu plakátu
   • vady způsobené vlivem živelných katastrof

   9. Ukončení smlouvy

   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákonné úpravy smlouvy o dílo uvedenými v § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

   Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku, od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nelze odstoupit způsobem dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Tzn., že objednateli nesvědčí právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

   10. Závěrečná ustanovení

   Odběratel umožní Zhotoviteli plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemužvyvine veškerou potřebnou součinnost.

   Odběratel se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

   Odběratel bere na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

   Odběratel bude neprodleně informovat Zhotovitele o změně svých identifikačních údajů,a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

   Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

   Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

   V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvnístrany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveníustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu.

   Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2013 a tyto VOP je Zhotovitel oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.